Thailand
สายด่วน: +66 2 516 2455
Ranbuild
กิจกรรม
masthead-activities
Ranbuild เปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปแรนบิวด์ รุ่นที่ 1
Date: 06 ก.พ., 2015

Certified Builder Group 1 in Mabtaput Small

  1. บริษัท เอ็น เอส บลูสโคป ไลสาจท์ ( ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปแรนบิวด์ (Certified Builder) ณ โรงงานบูลสโคป นิคมมาบตาพุต จ. ระยอง โดยคุณวุฒิชาติ  อนันต์สุทธิวรา ประธานบริษัทฯ เป็นประทธานกล่าวเปิดงาน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการรับรองการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำงานติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปแรนบิวด์ ปัจจุบันได้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมากและประสบความสำเร็จจนต้องเปิดเป็น รุ่นที่ 2 อีกทั้งยังมีการเพิ่มโอกาสให้กับผู้สนใจที่อยู่ในภาคต่าง ๆ ให้มีโอกาสรับการอบรมอย่างทั่วถึง โดยมีแผนที่จะเดินทางไปยังภาคต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสให้ทั่วทุกภูมิภาค